Më 8 dhjetor 1841 ka lindur vepra e Shën Gjon Boskos me takimin dhe mirëpritjen, nga ana e edukatorit dhe e shenjtit Don Bosko, e Bartolomeo Garelit, një djalë pa familje, i varfër dhe i detyruar të punojë që në moshë të vogël pë të mbijetuar.

Më 8 dhjetor 2009, Qevearia shqiptare e shpalli këtë ditë si festë kombëtare, në kujtim të manifestimit të parë të lëvizjes studentore shqiptare në vitin 1990 që, me pedagogët, ka pasur kurajon të protestojë në mënyrë paqësore për të drejtat e saj para një strukture të hekurt komuniste.

Më 8 dhjetor, Kisha katolike feston Marinë, Zojën e Papërlyer, Nënën e Jezusit dhe Nënën tonë, atë që është ndihma dhe modeli i jetës së të rinjve dhe i çdo personi tjetër që dëshiron të jetojë sipas asaj që është e drejtë, e mirë, e vërtetë, e pastër dhe e denjë për nder dhe lavdi.

Thjesht koinçidenca apo shenja domethënëse? Në të tre rastet gjendemi para botës së të rinjve dhe këto tre festa duan të na mësojnë vlera shumë të rëndësishme që duhet t’i jetojmë.

 = Kujtimi i fillimit të misionit të Don Boskos për të mirën e të rinjve dhe të rejave në rrezik dhe të braktisur, don të na pohojë që Hyji është Atë i të gjithëve por, mbi të gjitha, i të vegjëlve, i të pambrojturve dhe i atyre që kanë nevojë pë ndihmë. Ky përkujtim na zbulon që Hyji është Provani dhe dërgon në histori persona të shenjtë si don Boskon, që marrin për zemër dhe sakrifikojnë jetën e tyre për të mirën e të tjerëve. Kjo festë na thotë të gjithë neve që edukimi i tërësishëm dhe formimi profesional i të vegjëlve dhe i të rinjve, janë rruga më e nevojshme dhe më e sigurtë për të ndërtuar një shoqëri më të mirë dhe një botë më të mirë.

= Kujtimi i manifestimit të parë rinor demokratik dhe paqësor i 8 dhjetorit 1990 në Tiranë, vë në dukje se sa i fortë është protagonizmi dhe sa të mëdha janë idealet e të rinjve, nëse kanalizohen mirë. Kjo festë kombëtare në Shqipëri don të ftojë të rinjtë dhe të rejat e sotme që të mos jenë pasivë, të nënshtruar ndaj veseve dhe dembelizmit, por të angazhohen që të marrin përgjegjësitë e veta për të mbrojtur dhe promovuar vlerat e të mirës së përbashkët, të lirisë, të paqes dhe solidaritetit.

= Festa e Zojës së Papërlyer pohon atë që çka e bën të lirë, të fortë dhe të gëzueshëm një të ri, një të re dhe çdo person, është besimi në Hyjin, pasioni për të kryer detyrat personale të çdo dite, pastërtia në mendje dhe në zemër dhe angazhimi pë të kryer vepra të mira, sipas mundësive tona.

 

Pra, më lejoni që në këtë ditë t’ju lë juve, të rinjve dhe të rejave tre mësime:

 

  1. Secili është përgjegjës se çfarë njeriu do të jetë në të ardhmen. Sot e jo nesër, ti e përgatit të ardhmen tënde dhe të Shtetit tënd shqiptar.
  2. Shiko me besim dhe me shpresë kah e ardhmja jote; mëso për të vendosur tani në zgjedhjen e të vërtetës që është e drejtë, fisnike, e vërtetë, e saktë dhe që meriton lëvdatë;
  3. Mos i ndiq duartrokitjet dhe admirimin, mos e krahaso veten në mënyrë të sëmurë me të tjerët dhe mos u mat me të tjerët. Mos lakmo të kërkosh gjërat boshe që janë suksesi dhe fama. Është e rëndësishme të mësosh një liri që të jetë edhe përgjegjësi.

 

Gëzuar festën të gjithë ju, dhe ju uroj që nën mbrojtjen e së lumes Virgjëres Mari, të ndiqni vullnetin e Hyjit dhe të realizoheni plotësisht si persona të lumtur dhe të harmonishëm në jetën tuaj familjare dhe shoqërore.

 

 

Parola del Direttore

 

Festa dell’8 dicembre, giorno molto importante per i giovani albanesi e per il Centro

Sociale “Don Bosco”

 

 

L’8 dicembre 1841 e’ nata l’opera di San Giovanni Bosco con l’incontro e l’accoglienza, da parte dell’educatore e santo Don Bosco, di Bartolomeo Garelli, un ragazzo senza famiglia, povero e costretto a lavorare in piccola eta’ per poter sopravvivere.

L’8 dicembre 2009, il Governo albanese ha proclamato, questo giorno, festa nazionale, a ricordo della prima manifestazione del movimento giovanile studentesco albanese nel 1990 che, con i pedagoghi, ha avuto il coraggio di protestare pacificamente per i propri diritti davanti ad una ferrea struttura comunista.

L’8 dicembre, la Chiesa cattolica festeggia Maria Immacolata, la Madre di Gesu’ e Madre nostra, colei che e’ l’aiuto e il modello di vita dei giovani e di ogni altra persona che vuole vivere secondo cio’ che e’ giusto, buono, vero, puro e degno di onore e di lode.

Semplici coincidenze oppure segni significativi?  In tutti e tre i casi ci troviamo dentro il mondo giovanile e tutte e tre le ricorrenze ci vogliono insegnare valori molto importanti da dover vivere.

 Il ricordo degli inizi della missione di Don Bosco a favore dei ragazzi e giovani a rischio e abbandonati, vuole confermare che Dio e’ il Padre di tutti ma, soprattutto, dei piccoli, degli  indifesi e bisognosi di aiuto. Questa commemorazione ci rivela che Dio e’ Provvidente e manda nella storia persone sante come don Bosco, che prendono a cuore e sacrificano la prorpia vita per

il bene degli altri. Questa festa dice a tutti noi che l’educazione integrale e la formazione profes- sionale dei piccoli e dei giovani, sono la strada piu’ necessaria e piu’ sicura per costruire una societa’ migliore e un mondo migliore.

 

Il ricordo della prima manifestazione giovanile democratica e pacifica dell’8 dicembre 1990 a Tirana, mette in risalto quanto forte e’ il protagonismo e quanto grandi sono gli ideali dei giovani, se ben incanalati.  Questa festa nazionale in Albania vuole invitare i ragazzi e i giovani di oggi a non essere passivi, soggetti ai vizi e all’ozio, ma a impegnarsi e a prendersi le prorpie reponsabilita’ per difendere e promuovere i valori del bene comune, della liberta’,  della pace e della solidarieta’.

 

La festa di Maria Immacolata afferma che cio’ che rende libero, forte e gioioso un giovane, una giovane e ogni persona, e’ la fede in Dio, la passione nel voler compiere i propri doveri di ogni giorno, la purezza nella mente e nel cuore e l’impegno per compiere opere di bene, secondo quanto ci e’ possibile.

 

Quindi, da questo giorno mi permetto di lasciare a voi ragazzi e giovani tre insegnamenti:

 

  1. Ognuno e’ responsabile di quale tipo di persona vorra’ essere nel futuro. Oggi e non domani, io preparo il mio futuro e quello degli altri.
  2. Guarda con fiducia e sperana il tuo futuro; esso sara’ positivo per te, se tu fai scelte secondo cio’ che e’ giusto, nobile, vero, corretto e che merita lode.
  3. Non corteggiare l’applauso e l’ammirazione, non paragonarti agli altri nevroticamente, e non competere con gli altri. Non ambire a cercare quelle cose vuote che sono il successo e la fama. E’ importante imparare una liberta’ che sia responsabilita’

 

Buone feste a tutti voi e vi auguro che, sotto la protezione della beata Vergine Maria, seguiate la volonta’ di Dio e vi realizzate pienamente come persone felici ed armoniose nella vostra vita familiare e sociale.

December 6, 2016
don-matteo-foto-1-parola-1

Festa e 8 dhjetorit, ditë shumë e rëndësishme për të rinjtë shqiptarë dhe për Qendrën Sociale “Don Bosko”

Më 8 dhjetor 1841 ka lindur vepra e Shën Gjon Boskos me takimin dhe mirëpritjen, nga ana e edukatorit dhe e shenjtit Don Bosko, e Bartolomeo […]
October 25, 2016
don-matteo-foto-1-parola-1

Përse nuk kemi nevojë për Halloween

FJALA E DREJTORIT   Përsa u përket fenomeneve befasuese duhet të pyesim përse. E atëherë përse një ‘festë’ që te ne nuk ka ekzistuar asnjëherë, siç […]
October 17, 2016
don-matteo-foto-1-parola-1

Shkolla, lufta e çuditshme e detyrave të shtëpisë

FJALA E DREJTORIT   Shkolla, lufta e çuditshme e detyrave të shtëpisë   Detyrat shkollore duket se po bëhen një çështje Shteti. Një gjë që është […]
October 4, 2016
1118547

Dy trumcakët

       Dy trumcakë rrinin të kënaqur duke u freskuar pak në të njëjtën pemë, që ishte një shelg.        Njëri rrinte në maje të pemës e […]