FJALA E DREJTORIT

 

Përsa u përket fenomeneve befasuese duhet të pyesim përse. E atëherë përse një ‘festë’ që te ne nuk ka ekzistuar asnjëherë, siç është festa e Halloween-it, është përhapur me kaq shpejtësi, deri në atë pikë saqë edhe shkollat ta festojnë? Ka filluar si fenomen tregtar, i studiuar për të shitur mallra të ndryshme në kohën kur Halloween jepte përshtypjen të ishte vetëm një zbavitje për fëmijët. Por brenda 10 vitesh u shndërrua në një lartësim të së tmerrshmes, një garë e vërtetë se kush ia dilte të jepte idenë më makabër.

Vënia në skenë e të tmerrshmes, gjakut dhe i monstrave, alkolit, lartësimit të grupit dhe në fund, i drogës janë bërë një kokteil vdekjeprurës. Nuk ka më të bëjë fare me festën e fëmijëve, si traditë në Shtetet e Bashkuara, kalonin nga shtëpia në shtëpi për të “kërcënuar” me formulën “ëmbëlsirë ose shaka”.

Vitrinat, ashtu si edhe zbukurimet e lokaleve dhe diskotekat, paraqesin gjak dhe monstra, fytyra të deformuara dhe koka të prera. Kjo është një sharje mbi gjërat që po ndodhin në botë. Jetojmë kohë tashmë të vështira dhe dramatike; e pyes veten: përse ekziston kjo garë për të paraqitur të keqen dhe gjërat e këqija? Përse ankohemi se çdo vit në natën e Halloween-it, ndodhin fakte dramatike në mbarë botën? Përse të bëjmë që fëmijët të takohen me botën e errësirave? E pyes veten akoma: nxënësit tanë, bijtë tanë, por edhe vetë ne, a kemi nevojë për këtë? Ne të rriturit, prindër dhe edukatorë, e dimë çka është më e mirë për fëmijët, për djemtë dhe vajzat?

Tradita e Halloween-it lind nga driudët, priftërinjtë kelt që kalonin nëpër shtëpitë duke kërcënuar me bekim apo mallkim. Më 31 tetor ishte dita kur princi i errësirave, Samain, fitonte mbi zotin Diell për gjashtë muaj, muajt e dimrit, fshatarët, e trembur, paguanin. Kjo është origjina e Halloween-it. Në fakt, jo rastësisht më 31 tetor është viti i ri i satanistëve, të cilët, në ditën e Halloween-it, çdo vit kryejnë ritet e tyre të blasfemimit.

Është e ditur që e gjithë kjo nuk u përket personave normalë, dhe aq më tepër fëmijëve. Por si  mund të lejojmë që për një muaj, fëmijët, edhe të kopshtit, të nëpërkëmben dhe të futen në këtë lloj bote? Shumë prindër tregojnë që fëmijët e tyre të vegjël, gjatë natës së Halloween-it kanë makthe.

Të qartësohemi. Fjala Halloween do të thotë “Vigjilja e Shenjtërve”. Ne të krishterët, me një nëntor, kremtojmë festën e të gjithë Shenjtërve. Këta shenjtër janë persona që realisht kanë ekzistuar dhe jo fantazma; janë për ne, modele të mëdha të jetës heroike. Festa e Shenjtërve e një nëntorit është kujtimi i personave si shën Ndou, shën Vlashi, Shën Gjon Bosko, Shenjte Tereza e Kalkutës, etj.; këta persona janë të shtrenjtë për ne, duan vetëm të na mësojnë si të jetojmë mirë me veten tonë dhe me të tjerët; duan të na inkurajojnë të jetojmë praninë tonë, mbi tokë, me angazhim, me realizëm të shëndoshë dhe me jetë fetare të gëzueshme dhe të qetë.

Këta janë sigurisht, modelet tona të jetës.

Shkolla 9-vjeçare Don Bosko, në vend të kësaj feste organizon Festën e Miqësisë.

Pra: Qendra Don Bosko nuk është për të organizuar festa që largojnë nga realiteti dhe që trembin fëmijët; dhe jemi të sigurtë që edhe ju prindër dhe edukatorë nuk e doni këtë festë, pasi pëlqeni të organizoni festa që bëjnë që fëmijët tuaj të rriten të shëndoshë, të ditur dhe të shenjtë.

Rroftë festa e Shenjtërve të vërtetë!

 

LA PAROLA DEL DIRETTORE

Perche’ non c’e’ bisogno di Halloween

Dei fenomeni sorprendenti bisogna chiedersi il perché. E allora perché una ‘festa’ che da noi non è mai esistita, com’è Halloween, ha preso piede così rapidamente, tanto che persino le scuole  la celebrano? È iniziato come fenomeno commerciale, studiato per vendere gadget quando Halloween sembrava solo un divertimento per bambini. Ma in una decina di anni si è trasformata nell’esaltazione dell’horror, una vera gara a chi riesce ad allestire l’idea più mmacabra.

L’allestimento dell’horror, il sangue e i mostri, l’alcol, l’esaltazione di gruppo e infine la droga sono diventati un cocktail micidiale. Nulla più a che vedere con la festa dei bambini che, negli Usa, passavano di casa in casa a ‘minacciare’ con la formula ‘dolcetto o scherzetto’.

Le vetrine, così come l’arredo di locali e discoteche, espongono sangue e mostri, facce deformi e teste mozzate. Questo e’ un insulto a quanto sta accadendo nel mondo. Viviamo tempi gia’ difficili e drammatici; mi chiedo: perché c’e questa gara per rappresentare il male e le cose cattive? Perche’ ci lamentiamo che, ogni anno, nella notte di Halloween, succedono fatti drammatici in tutto il mondo?  Perché far incontrare i nostri bimbi con il mondo delle tenebre?

Mi chiedo ancora: i nostri alunni e alunne, i nostri figli e figlie, ma anche noi stessi, abbiamo bisogno di questo? Noi adulti, genitori e educatori, sappiamo cio’ che e’ meglio per i bimbi e ragazzi?

La tradizione di Halloween nasce dai druidi, sacerdoti celtici che passavano di casa in casa minacciando benedizione o maledizione. Il 31 di ottobre era il giorno in cui il principe delle tenebre, Samain, vinceva sul dio Sole per sei mesi, i mesi invernali, e i contadini, impauriti, pagavano. Questa è la matrice di Halloween. Infatti, non e’ un caso che il 31 di ottobre è il capodanno dei satanisti, i quali, nel giorno di Halloween, ogni anno compiono i loro riti di profanazione.

E’ ovvio che tutto questo non riguarda le persone normali, né tantomeno i bambini. Ma come permettiamo che, per un mese, i bimbi, anche dell’asilo, siano tartassati e instradati a questo mondo? Molti genitori raccontano che i loro piccoli, durante la notte di Halloween, hanno gli incubi.

Facciamo chiarezza. La parola Halloween vorrebbe dire “Vigilia dei Santi”. Noi cristiani, il primo di novembre, celebriamo la festa di Tutti i Santi. Questi sono persone realmente esistite e non fantasmi; sono, per noi, grandi modelli di vita eroica. La festa dei Santi del primo di novembre e’ il ricordo di persone come sant’Antonio, san Biagio, San Giovanni Bosco, Santa Teresa di Calcutta, ecc; queste persone a noi care, vogliono, solamente, insegnarci come vivere bene con noi stessi e con gli altri; ci vogliono incoraggiare a vivere la nostra presenza, sulla terra, con impegno, con sano realismo e con una religiosita’ gioiosa e serena. Questi, si’ che sono i nostri modelli di vita.

La scuola elementare don Bosco, in vicinanza di questo giorno, organizza la Festa dell’amicizia.

Quindi: il Centro Don Bosco non e’ per organizzare feste che allontanano dalla realta’ e che fanno paura ai bambini; e siamo sicuri che anche voi genitori ed educatore non ci state a questa festa, poiche’ preferite organizzare feste che fanno crescere i vostri figli sani, saggi e santi.

Evviva la festa dei Santi veri!

 

ottobre 25, 2016
don-matteo-foto-1-parola-1

Përse nuk kemi nevojë për Halloween

FJALA E DREJTORIT   Përsa u përket fenomeneve befasuese duhet të pyesim përse. E atëherë përse një ‘festë’ që te ne nuk ka ekzistuar asnjëherë, siç […]
ottobre 17, 2016
don-matteo-foto-1-parola-1

Shkolla, lufta e çuditshme e detyrave të shtëpisë

FJALA E DREJTORIT   Shkolla, lufta e çuditshme e detyrave të shtëpisë   Detyrat shkollore duket se po bëhen një çështje Shteti. Një gjë që është […]
ottobre 4, 2016
1118547

Dy trumcakët

       Dy trumcakë rrinin të kënaqur duke u freskuar pak në të njëjtën pemë, që ishte një shelg.        Njëri rrinte në maje të pemës e […]
ottobre 4, 2016
don-matteo-foto-1-parola-1

“Ju uroj që të jeni të lumtur mbi këtë tokë dhe në përjetësi” – Fjala e Drejtorit për fillimin e vitit shkollor

FJALA E DREJTORIT Fillim të mbarë të vitit shkollor, oratorian dhe famullitar të gjithëve! Me muajin e shtatorit, ne salezianët dhe bashkësia edukative baritore e Qendrës […]